การตั้งค่าเมลไคลเอนต์บนระบบปฏิบัติการ Android

 

001.png

002.png

003-2.png

1.    เปิดโปรแกรม Email

2.    คลิกเลือก Others

3.    ใส่ KU E-mail Address และรหัสผ่าน

 

004.png

4.    เลือกการเชื่อมต่อแบบ IMAP

5.     การตั้งค่าจดหมายขาเข้า IMAP Server: nontri.ku.ac.th

Port: 993

Security: SSL (Accept all certificates)

6.    คลิกเลือก Security type ของจดหมายขาเข้า กำหนดเป็น        SSL (Accept all certificates)

 

 

7.    ระบบทำการตรวจสอบ

8.    การตั้งค่าจดหมายขาออก

SMTP Server: nontri.ku.ac.th

Port: 25

Security: TLS (Accept all certificates)

คลิกเลือก Require sing-in.

9.    คลิกเลือก Security type ของจดหมายขาออก กำหนดเป็น TLS (Accept all certificates)

 

10.  คลิก Next

11.  ใส่ Account , ชื่อและนามสกุล